อ.โสภณ บุญยะพรรค


รองผู้อำนวยการ

สำนักอาชีวศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา