อ.ศศิมา กลัมพสุต


รองผู้อำนวยการ

สำนักบริหาร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร