อ.พรชัย พจนานันทกุล


รองผู้อำนวยการ

สำนักบริหาร

ฝ่ายสื่อสารการตลาด