อ.นงนุช ผิวสุวรรณ


อ.ลัดดา รังษิยาภา


อ.รพภาพรรณ บุญทองสุข


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักอาชีวศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักอาชีวศึกษา

ฝ่ายแนะแนว


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักอาชีวศึกษา

ฝ่ายภาคสมทบ