อ.สมชาย พริ้งพัฒนพงษ์


อ.ศิรดา ว่องทรัพย์สิน


อ.จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรง


อ.ศักย์ศรณ์ ศรีมังกรแก้ว


ผู้จัดการ

สำนักบริหาร

ฝ่ายวิจัย และพัฒนา


ผู้จัดการ

สำนักบริหาร

สำนักเลขานุการ

และเลขานุการบริหาร


ผู้จัดการ

สำนักบริหาร

ฝ่ายนวัตกรรมทางการศึกษา


ผู้จัดการ

สำนักบริหาร

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ