อ.ทศพร เพ็ญเพียร


อ.วัฒนชัย เศาภายน


อ.มงคล ธัญฤชุพงศ์


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักอาชีวศึกษา

ฝ่ายบริการวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักอาชีวศึกษา

ฝ่ายคุณภาพวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักอาชีวศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ