ระบบลงทะเบียนฝึกงานของนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุณาใส่ Username Password


Username :


Password :ใช้ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet ภายในวิทยาลัยฯ

กรณีลืม หรือ ทำ Username สูญหาย ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เขียนใบคำร้องขอ Username ใหม่ ที่สำนักบริการการศึกษา อาคาร SIBA Center ชั้น 1

2. ชำระค่าขอ Username ใหม่ ที่สำนักบัญชีการเงิน อาคาร SIBA Center ชั้น 1

3. ติดต่อขอรับ Username ใหม่ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 5504 อาคาร SIBA Center ชั้น 5

SIBA Web Application Development Project 2017. Copyright © SIBA All rights reserved. Best View 1440 by 900 pixels.
Code verification technology developed in collaboration with Information Technology Center at SIBA College.