แบบประเมินความคิดเห็น

การเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.ปีที่ 1 และ ปวส.ปีที่1

คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงหน้าข้อความ
1. เพศ
ชาย หญิง
 
2. สำเร็จการศึกษาจาก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้น ปวช. ปีที่ 3
 
3. จบการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่เกิน 2.00 2.01 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 มากกว่า 3.50
 
4. เข้าศึกษาที่ SIBA College ระดับ
ปวช. ปีที่ 1 ปวส. ปีที่ 1
 
5. หลักสูตร
ภาคปกติ (รอบเช้า) English Program Chinese Program ภาคสมทบ (รอบค่ำ) ภาคสมทบ (วันอาทิตย์)
 
6. สาขาวิชา
การบัญชี การตลาด เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจสถานพยาบาล การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์กราฟิก Business English
Business Computer Hotel management
 
4. นักเรียนสมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์ส่วนลดหรือไม่
ไม่มี มี
ทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ทุนอนุเคราะห์ คูปองส่วนลด 10,000 .-
คูปองส่วนลด 5,000 .- คูปองส่วนลด 2,500 .- คูปองส่วนลด 1,000 .-