อ.เสวี จิตราภิรมย์


รองผู้อำนวยการ

สำนักอาชีวศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา