อ.ศศิมา กลัมพสุต


อ.พรชัย พจนานันทกุล


รองผู้อำนวยการ

สำนักบริหาร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร


รองผู้อำนวยการ

สำนักบริหาร

ฝ่ายสื่อสารการตลาด