อาจารย์ ชนิศา แจ้งอรุณ
      อาจารย์ พรรณี คงกระพันธ์
      อาจารย์ วิริทธิ์นันท์ ทองอนันต์
      อาจารย์ งามตา บุญยะพรรค
      อาจารย์ อัครชัย ปัญญาคม
      อาจารย์ บำเรอ ศรีสุขใส
      อาจารย์ วาสนา สดับพงษ์
      อาจารย์ สลักจิตร กันตนิกข์
      อาจารย์ กรณิศ เกิดสืบมา
      อาจารย์ นิภารัตน์ ทองโคตร
      อาจารย์ วีระกานต์ นิตสุนทร
      อาจารย์ ธิดารัตน์ รอตมงคลดี
      อาจารย์ กรรณิกา ลาพึง
      อาจารย์ กมลวรรณ เขียนแป๊ะ
      อาจารย์ นาถอนงค์ ตาไคร้